PIRÁTI V CHRUDIMI VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKYProgram pro Chrudim

Prosazujeme otevřenou politiku

 • Zprůhledníme financování

 • Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. 

 • Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí.

 • Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce.

 


 • Budeme hospodařit efektivně

 • Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení v případech, kde je to možné.

 • Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet, nemáme právo zadlužovat naše děti.

 • Povedeme úřady k hospodárnému hospodaření.

 • Odstraníme přebujelou byrokracii obce.

 


 • Podpoříme cestovní ruch

 • Je třeba udržovat přírodní a kulturní památky, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

 • Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí.

 • Sjednotíme a zpřehledníme web města.

 • Rádi bychom vedle Loutkářské Chrudimi uspořádali festival pouličního umění.

 


 • Zapojíme občany do rozhodování

 • Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji. O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Občan má mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit.

 • Úplné podklady na zasedání zastupitelstva musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.

 • Zavedeme automatické zveřejňování informací obce a závislých organizací, u kterých není důvod utajení.

 • Piráti chtějí skutečnou demokracii, proto podporujeme místní referendum a občanskou iniciativu.

 • Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi.


 • Prosadíme moderní technologie

 • Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce.

 • Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany, který umožní se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

 • Zajistíme přechod úřadů, škol a dalších organizací zřizovaných obcí na svobodný software, všude tam kde je to možné.

 • Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Podporujeme volnou přístupnost internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.

 • Zastavíme předražené projekty v oblastech IT.

 


 • Zlepšíme dopravní obslužnost


 • Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

 • Podporujeme výstavbu cyklostezky na Podhůru a zavedení jízdních pruhů pro cyklisty na širších komunikacích.

 • MHD pro seniory a zdravotně hendikepované zdarma.

 

 • Lokální témata


 • Zakopání horkovodu na sídlišti U Stadionu.

 • Oprava chodníků v katastrofálním stavu.

 • Vytvoření nových parkovacích míst na sídlištích pomocí zatravňovacích dlaždic.

 • Městská knihovna pro seniory zdarma.

 


Více o programu, včetně postoje ke vzdělání, kultuře, sportu, zdravotnictví, k sociálním službám, energetice nebo životnímu prostředí najdete zde 
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.